Tko prvi… Počinju poticaji za električare, hibride, bicikle!

Napokon je poznato što će biti s poticajima za kupnju električnih vozila! Prenosimo informacije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će za električna vozila nuditi najviše do 40 posto bespovratnih sredstava ili 80.000 kn

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 3. travnja 2019. godine u Narodnim novinama objaviti javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila građanima. Ukupno raspoloživa sredstva po pozivu iznose 17 milijuna kuna.
Dodjeljivat će se do 40% bespovratnih sredstava za kupnju isključivo jednog NOVOG vozila, koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno. Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili svijetu, međutim treba biti registrirano u Hrvatskoj.

Tablica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Kako se prijaviti?

U Fondu navode slijedeće:

Odabrati vozilo i zatražiti ponudu za isto. Ako nije izraženo u ponudi – pribaviti i katalog i/ili certifikat u kojem se navode tehničke karakteristike vozila, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona, snaga, emisija CO

Ispuniti prijavni obrazac Fonda (koji se preuzima s mrežnih stranica Fonda)

U Fond fizički poslati potpunu dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac, ispunjen, isprintan i vlastoručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva
2. CD, DVD ili USB sa ispunjenim prijavnim obrascem u Excel (.xlsx) formatu
kopiju obje strane osobne iskaznice
3. presliku ponude za kupnju vozila izdanu od strane ovlaštenog prodavatelja
4. tehničke karakteristike vozila koji je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in“ hibridni), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd., kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

Samo jedan zahtjev

Podnositelji zahtjeva mogu dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje kupnje jednog novog vozila.
Opravdani troškovi ulaganja su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije 3. travnja 2019. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila. Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Fondu nije opravdan trošak koji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu.

Dostavljanje zahtjeva

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili osobno putem pisarnice Fonda u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja zahtjeva,na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, uz naznaku: „Zahtjev na javni poziv za vozila – građani – 2019.“
Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 3. travnja 2019. godine od 09:00 sati (zahtjevi koji dođu prije tog roka neće se razmatrati i nisu predmet obrade), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Što nakon prijave?

Fond će obraditi sve pristigle zahtjeve koji budu sadržavali svu obveznu dokumentaciju te će donijeti odluku o sufinanciranju
Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade.
Odabranim podnositeljima zahtjeva odluka će biti dostavljena zajedno s ugovorom, a jedan potpisani primjerak će biti potrebno dostaviti natrag u Fond.

Što nakon potpisa ugovora?

Korisnici imaju rok od 12 mjeseci za kupnju vozila i dostavu dokumentacije Fondu za isplatu. Za isplatu će biti potrebno dostaviti: original račun, dokaz da je isti u cijelosti podmiren, presliku Potvrde o sukladnosti ili Izjave od sukladnosti, presliku prometne dozvole, presliku ugovora o kreditu ili financijskom leasingu (ukoliko je potrebno), dokaz o serijskom broju okvira električnog bicikla, tehničke karakteristike vozila, dokument s IBAN-om podnositelja zahtjeva (preslika kartice računa ili izvadak o stanju i prometu po računu, ili pisana potvrda banke o IBAN-u) te Izvješće o ostvarenim uštedama (obrazac se preuzima na stranicama Fonda).
Tijekom 12 mjeseci, korisnici mogu odabrati i drugo vozilo, različito od vozila za koje su inicijalno dostavili ponudu, no ono mora biti jednake kategorije i vrste pogona te jednake ili manje emisije CO2 u odnosu na prijavljeno vozilo. Iznos sufinanciranja neće biti moguće povećati u odnosu na iznos iz Ugovora, bez obzira na realnu cijenu kupljenog vozila.
Ukoliko odabrani korisnik ne realizira kupnju vozila sukladno preuzetim ugovornim obvezama, Fond može uskratiti svaku moguću daljnju financijsku pomoć korisniku, kao i mogućnost sudjelovanja u natječajima/javnim pozivima za sufinanciranje iste vrste projekata
Korisnici su obvezni zadržati u vlasništvu (korištenju – u slučaju financijskog leasinga) sufinancirano vozilo jednu godinu od datuma prve registracije, odnosno od dana izdavanja računa za kupnju, ako je riječ o električnim biciklima.

Napomena:
Službeni tekst Javnog poziva bit će objavljen na stranicama Fonda 3. travnja te je prije same prijave isti obavezno pročitati u cijelosti!

Prijavni obrazac možete pronaći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša na adresi fzoeu